ePowiat

ePowiat jest programem zapewniającym całościową obsługę wielu zagadnień związanych z leśnictwem, ochroną przyrody i środowiska. Jest to narzędzie dedykowane samorządom (głównie powiatom i gminom), wspierające procesy decyzyjne oraz prowadzenie nadzoru nad zasobami przyrodniczymi.

Aplikacja ePowiat umożliwia m.in.:
- łatwy dostęp do zintegrowanych baz danych opisowych (opisy taksacyjne, plany, dane ewidencyjne) oraz graficznych (mapy) - przeszukiwanie zasobów pod kątem żądanych informacji za pomocą intuicyjnych narzędzi, tworzenie map tematycznych i raportów,
- tworzenie warstw użytkownika z możliwością ich edycji, uzupełniających zakres tematyczny bazy podstawowej,
- przypisywanie plików multimedialnych (zdjęć, filmów, nagrań, dokumentów) do obiektów na mapie,
- wyszukiwanie obiektów na podstawie atrybutów zapisanych w warstwie,
- dołączanie do warstw danych zewnętrznych,
- obsługę plików zawierających informacje o rzeźbie terenu (Numeryczny Model Terenu),
- uzyskiwanie odpowiedzi na najbardziej złożone pytania dotyczące stanu lasu i jego zasobów, a także właścicieli,
- łatwą pracę z ortofotomapą, podzieloną na wiele sekcji (moduł wrzucający w okno mapy właściwą sekcję),
- wyświetlanie współrzędnych geograficznych (WGS 84: długość, szerokość geograficzna) niezależnie od odwzorowania danych na mapie,
- wykonanie analiz przestrzennych (np. cięcie warstw),
- tworzenie warstw punktowych na podstawie wykazu wpisania współrzędnych w dowolnym odwzorowaniu,
- drukowanie map,
- zapisywanie dowolnego widoku mapy do pliku graficznego wraz z jego georeferencją (tworzenie mapy rastrowej),
- możliwość dowolnego konfigurowania (wizualizacji) poszczególnych warstw i całych projektów map.;

w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34 
e-mail: w.romanczyk-at_krameko.com.pl