O nas

Firma KRAMEKO sp. z o.o. powstała w 1988 roku. Początkowo zakres działalności obejmował opracowywanie projektów uproszczonych planów urządzenia dla lasów niepaństwowych oraz planów ochrony rezerwatów przyrody. Wraz z postępem technologicznym i zmianami proceduralnymi, stopniowo poszerzaliśmy naszą ofertę rynkową. Obecnie wykonujemy:
- projekty planów ochrony parków narodowych,
- projekty planów ochrony obszarów Natura 2000,
- projekty planów ochrony rezerwatów przyrody,
- projekty planów ochrony parków krajobrazowych,
- projekty planów urządzenia dla nadleśnictw, leśnych zakładów doświadczalnych oraz innych lasów Skarbu Państwa,
- projekty uproszczonych plany urządzenia dla lasów własności indywidualnej lub osób prawnych,
- inwentaryzacje przyrodnicze dla gmin,
- strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (raporty oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko),
- dokumentacje siedliskowe dla nadleśnictw,
- plany zagospodarowania wyłączonych z użytkowania rębnego drzewostanów nasiennych,
- ekspertyzy nawożeniowe szkółek leśnych,
- ekspertyzy gruntów przeznaczonych pod zalesienia,
- ekspertyzy z zakresu ochrony lasu (w tym określanie stref uszkodzeń ze strony przemysłowych zanieczyszczeń powietrza),
- obsługę geodezyjną nadleśnictw,
- programy ochrony środowiska dla gmin/powiatów/województw: 
- projekty, aktualizacje, raporty z realizacji prognozy oddziaływania na środowisko,
- plany gospodarowania odpadami dla gmin/powiatów/województw: projekty, aktualizacje, sprawozdania z realizacji,
- systemy informacji przestrzennej i oprogramowanie GIS.

W 2016 roku, będąc świadomą wagi społecznej odpowiedzialności biznesu, Firma uruchomiła pierwszy w Polsce, ogólnodostępny portal internetowy 'Kultura w lesie'. Jest on poświęcony zabytkom, miejscom historycznym i pamiątkom przeszłości zlokalizowanym na terenie lasów.

W Firmie obecnie zatrudnionych jest obecnie 55 osób, z czego blisko 40% stanowią kobiety. Ponad 96 % zatrudnionych posiada wyższe wykształcenie z zakresu leśnictwa, nauk przyrodniczych i technicznych, w tym 5 osób w stopniu doktorskim. Współpracujemy także z autorytetami naukowymi z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa, w szczególności zaś z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Rolniczego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Pełnią oni rolę opiekunów merytorycznych i recenzentów naszych opracowań. 

Siedziba KRAMEKO sp. z o.o. mieści się w nowoczesnym budynku o powierzchni ponad 690 m2, zlokalizowanym w centrum Krakowa i stanowiącym własność Firmy. Firma posiada również własne laboratorium o powierzchni 100m2, wyposażone w nowoczesny sprzęt analityczny PerkinElmer.